website voorwaarden


Deze Website Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Immogenics website (de “Site”) en uw relatie met Immogenics. Wij verzoeken u deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen daar deze betrekking hebben op uw rechten en aansprakelijkheden krachtens de wetgeving. Als u niet met deze voorwaarden akkoord gaat dient u zich niet voor de site te registreren of de site te gebruiken. U dient zich als bevoegd gebruiker op de Site te registreren als u van de services op de Site gebruik wilt maken of de Service wilt bestellen.

Deze Site is bestemd voor gebruik binnen het Benelux. Zie www.immogenics.com voor een lijst met locaties buiten het Benelux. waar het Immogenics Programma aangeboden wordt.

1. Gebruik van de Site
De Site wordt in overeenstemming met deze Voorwaarden kosteloos aangeboden voor uw persoonlijk gebruik. Door deze Site te bezoeken geeft u aan dat u met deze Voorwaarden akkoord gaat.

De Site bestaat uit verschillende webpagina's en deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Site en alle pagina's op deze Site.

De Service Voorwaarden (zie hieronder) zijn van toepassing op alle orders voor bloedtesten en voedingsadviesrapporten die door Immogenics verstrekt worden (de“Service”) ") en die via deze site besteld worden.

DEZE VOORWAARDEN HEBBEN GEEN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN.

2. Wijzigingen
Immogenics behoudt het recht om deze Voorwaarden periodiek te wijzigen. Immogenics zal u op de hoogte brengen van deze wijzigingen via het door uw aangewezen communicatiemedium (als u zich voor de Service registreert) of door een bericht op de Site te publiceren. De wijzigingen zijn van kracht zodra Immogenics de gebruikers van deze wijzigingen op de hoogte heeft gesteld. Als u niet met de nieuwe Voorwaarden akkoord gaat dient u de Site niet langer te gebruiken. Door de Site na de datum waarop de wijzigingen van toepassing zullen zijn te blijven gebruiken geeft u aan dat u met de nieuwe Voorwaarden akkoord gaat.

3. Registratie
Om u voor Immogenics te registreren en de services op deze Site te gebruiken en van de Service te profiteren dient u:

 • ouder dan achttien jaar te zijn;
 • te bevestigen dat u in de afgelopen 12 maanden niet onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) opgenomen bent geweest en dat u momenteel niet onder voogdij staat; en
 • te bevestigen dat u geen medisch voorgeschreven dieet volgt, medicijnen slikt of, voor zover u zich bewust bent, niet aan een medische aandoening lijdt.
U dient ervoor te zorgen dat de gegevens die u tijdens de registratie of op enig ander moment aan ons verstrekt in alle opzichten compleet en accuraat is. U dient Immogenics zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de informatie die u tijdens de registratie aan ons verstrekt heeft door contact op te nemen met Immogenics via de webpagina 'Contact' op de Site.

4. Gebruikersnaam, Wachtwoord en Beveiliging
Wanneer u zich voor het gebruik van de Site en de Service registreert wordt u gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord te creëren. U moet uw gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk houden en niet aan derden bekend maken. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten en orders voor de Service die onder uw gebruikersnaam en wachtwoord plaatsvinden of ingezonden worden. Als u weet of vermoedt dat iemand anders op de hoogte is van uw gebruikersnaam en wachtwoord dan dient u Immogenics hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via de webpagina 'Contact' op de Site.

In geval dat Immogenics reden heeft om te geloven dat er een schending van de beveiliging of misbruik van de Site kan plaatsvinden dan kan de organisatie u verzoeken uw gebruikersnaam en wachtwoord te wijzigen of uw account in overeenstemming met paragraaf 9 hieronder tijdelijk intrekken.

5. Uitgesloten Services
De services verstrekt door Immogenics zijn exclusief de verstrekking van een computer of andere apparatuur die benodigd is om toegang te verkrijgen tot de Site. Om de Site te bezoeken heeft u een internetverbinding en geschikte telecommunicatie-apparatuur nodig. Immogenics is niet aansprakelijk voor uw telefoon- of andere kosten die u door het gebruik van de site oploopt.

6. Intellectueel Eigendom
De inhoud van de Site wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht, databankenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van Immogenics of haar licentiegevers. U mag de inhoud van de Site op een computerscherm, PDA of mobiele telefoon ophalen en weergeven, deze inhoud in elektronisch formaat op een disk opslaan (maar niet op een server of andere opslagapparatuur die op een netwerk aangesloten is) of een kopie van deze inhoud afdrukken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, vooropgesteld dat u alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten intact houdt. Het reproduceren, modificeren, kopiëren, verspreiden of gebruiken van de materialen of inhoud van de Site zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Immogenics voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.

Niets in deze Voorwaarden geeft u het recht om een Immogenics handelsmerk te gebruiken anders dan het incidenteel en onvermijdelijk gebruik tijdens het gepermitteerde ophalen, weergeven, opslaan of afdrukken van de inhoud van de Site.

7. Beperkingen
Het is niet toegestaan om de Site voor een van de volgende doeleinden te gebruiken:
 • het verspreiden van informatie die onwettig, bedreigend, belasterend, beledigend, schadelijk, vulgair, obsceen is of materiaal dat op enigerlei wijze aanstootgevend is;
 • het verzenden van materiaal dat tot wetsovertreding of misdrijven aanzet en/of aanleiding geeft tot wettelijke aansprakelijkheid of anderszins inbreuk maakt op de toepasselijke wetgeving, voorschriften of praktijkcode;
 • het verkrijgen van onbevoegde toegang tot andere computersystemen;
 • handelingen waardoor het gebruik van de Site door andere personen belemmerd wordt;
 • schendingen van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het gebruik van openbare communicatienetwerken;
 • het verstoren of belemmeren van netwerken of websites die aan deze Site gerelateerd zijn; en
 • het aanmaken, verzenden of opslaan van elektronische kopieën van materialen die door auteursrecht beschermd worden zonder de voorafgaande toestemming van de eigenaar.
U vrijwaart Immogenics van alle verliezen, aansprakelijkheid, kosten en onkosten die redelijkerwijze door ons worden opgelopen, alle schadeclaims die ons worden toegekend na een rechterlijke uitspraak en alle bedragen die door ons worden betaald als gevolg van een overeengekomen schikking als gevolg van of in verband met:
 • een claim door een derde partij dat uw gebruik van de Site lasterlijk, aanstootgevend of beledigend is, of een obsceen of pornografisch karakter heeft, of illegaal is en toepasselijke wetten, voorschriften of de praktijkcode schendt;
 • een claim door een derde partij dat uw gebruik van de Site inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook; en
 • boetes die door een verordenende instantie, reclameorganisatie of handelsorganisatie of autoriteit worden opgelegd in verband met uw gebruik van de Site.
8. Beschikbaarheid van de Site
Alhoewel Immogenics al het mogelijke in het werk stelt om u een zo goed mogelijke service te bieden kunnen wij u niet beloven dat de Site aan al uw wensen voldoet. Immogenics kan niet garanderen dat de service vrij van storingen zal zijn. Wij verzoeken u een storing van de service onmiddellijk aan Immogenics te melden via de pagina 'Contact' op de Site. Immogenics zal het probleem vervolgens zo snel mogelijk verhelpen.

De toegang tot de Site kan zo nu en dan beperkt zijn voor reparatie- of onderhoudswerkzaamheden of de invoering van nieuwe faciliteiten of diensten. Immogenics zal de service zo spoedig mogelijk opnieuw beschikbaar stellen.

9. Het recht van Immogenics om uw registratie te beëindigen of te annuleren
Immogenics heeft het recht uw registratie onmiddellijk te beëindigen of te annuleren als wij bepalen dat u deze Voorwaarden hebt geschonden.

U kunt uw registratie op elk moment annuleren door Immogenics schriftelijk hiervan op de hoogte te brengen. U mag de Site hierna niet langer gebruiken.

De beëindiging of annulering van uw registratie en uw recht om de Site te gebruiken heeft geen invloed op de rechten of aansprakelijkheden van de betrokken partijen.

Paragraaf 6, 7, 10 en 11 van deze voorwaarden blijven ook na annulering van toepassing.

10. Aansprakelijkheid van Immogenics
De Site wordt door Immogenics zonder enige representatie, waarborg of garantie verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor de risico's in verband met het gebruik van het Internet (waaronder, doch niet beperkt tot, het risico dat uw apparatuur of software besmet raakt met een virus, Trojan Horse, logic bomb of andere contaminant).

De Site publiceert inhoud van andere Internetsites of bronnen en terwijl Immogenics ervoor probeert te zorgen dat het materiaal op de Site correct en van hoogwaardige kwaliteit is en een goede reputatie geniet, kan Immogenics niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of omissies in of de corruptie of contaminatie van dat materiaal of voor de resultaten als gevolg van het gebruik van dergelijke informatie of voor eventuele technische problemen die u tijdens het gebruik van de Site ervaart. Wanneer Immogenics van onnauwkeurigheden in het materiaal op de Site op de hoogte wordt gebracht zal Immogenics deze fouten zo spoedig mogelijk corrigeren.

Immogenics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het volgende:
 • incompatibilteit van de Site met uw apparatuur, software of telecommunicatieverbindingen;
 • technische problemen waaronder fouten in of onderbrekingen van de Site;
 • ongeschiktheid, onbetrouwbaarheid of onnauwkeurigheid van de Site; en
 • ontoereikendheid van de Site om aan uw behoeften te voldoen.
Tot zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving gaat u ermee akkoord dat Immogenics geen enkele aansprakelijkheid heeft jegens u/of eventuele derden voor eventuele gevolgschade of incidentele schade (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van winst, verlies van geanticipeerd spaargeld, verspilde uitgaven, verlies van privacy en gegevensverlies) of enig andere indirecte of speciale strafvergoedingen die ontstaan uit of gerelateerd zijn aan deze Site.

Niets in paragraaf 10 is van toepassing op de aansprakelijkheid van Immogenics met betrekking tot de Service.

Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Immogenics voor frauduleus bedrog of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt door nalatigheid uitsluiten.

11. Websites van derden
Koppelingen naar websites of materiaal van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak voor de klanten van Immogenics. Immogenics heeft echter geen controle over de inhoud van dit materiaal en is derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud van websites anders de Site.

12. Reclame en Sponsorship
Delen van de Site kunnen reclameboodschappen en sponsorship informatie bevatten. De adverteerders en sponsors hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het materiaal dat voor publicatie op de Site ingezonden wordt aan alle toepasselijke wetten en voorschriften voldoet. Immogenics is niet aansprakelijk voor fouten of onnauwkeurigheden in reclame- en sponsorshipmateriaal.

13. Toepasselijk recht
Op deze Voorwaarden is het recht van Nederland van toepassing en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan een Nederlandse rechtbank.

14. Internationaal gebruik
Deze Site is bestemd voor gebruik in het Immogenics Benelux maakt geen beloften dat het materiaal op de Site geschikt is of beschikbaar is voor gebruik in locaties buiten het Benelux. Het is ten strengste verboden om toegang tot de Site te verkrijgen vanuit landen waar de inhoud illegaal of onwettig is. U mag deze Site niet vanuit locaties buiten het Benelux bezoeken. Als u dit wel doet dan doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van plaatselijke wetten en u vrijwaart Immogenics van eventuele verlies of schade veroorzaakt door uw beslissing om deze Site vanuit een locatie buiten het Benelux te bezoeken. Zie www.immogenics.com voor een lijst met locaties buiten het Benelux waar het Immogenics Novo Programma aangeboden wordt.

15. Diversen
Het is niet toegestaan om uw rechten onder deze Voorwaarden aan anderen toe te wijzen, over te dragen of een sub-licentie te verlenen. Ingeval een bepaling van de Voorwaarden door een rechtbank of bevoegde autoriteit onwettig of ongeldig wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

Ingeval dat u deze Voorwaarden heeft geschonden en Immogenics deze schending heeft genegeerd behoudt Immogenics het recht om haar rechten en corrigerende maatregelen op een latere datum te gebruiken of in enige situatie waarin de Voorwaarden door u worden geschonden.
Immogenics is niet aansprakelijk voor een schending van deze Voorwaarden die veroorzaakt wordt door omstandigheden waarover Immogenics geen controle heeft.
Een persoon die geen contractant is met betrekking tot deze Voorwaarden heeft geen rechten onder de Wet Contracten (Rechten van Derden) 1999 om op de naleving van de bepalingen in deze Voorwaarden toe te zien. Dit heeft echter geen invloed op eventuele rechten of maatregelen van een derde partij die afzonderlijk van deze Wet van kracht of beschikbaar zijn.

service voorwaardenWij verzoeken u deze Service Voorwaarden zorgvuldig door te lezen daar deze betrekking hebben op uw rechten en aansprakelijkheden krachtens de wetgeving en de voorwaarden uiteenzetten waaronder Immogenics deze Service aan u beschikbaar stelt.

1. Service
Immogenics Benelux, gevestigd te Susteren (Nederland), levert een service voor bloedtesten en voedingsanalyserapport (de "Service") via haar website op het Internet: www.immogenics.com (de 'Site').

Immogenics onderhoudt contact met andere bedrijven teneinde deze Service aan u te leveren.

De Service bestaat uit het afnemen van een bloedmonster, een procedure die door een opgeleide en gekwalificeerde verpleegkundige zal worden uitgevoerd. Tijdens de afspraak voor de bloedafname wordt u gevraagd een eenmalige machtiging voor de betaling van de Service te ondertekenen.

Dit bloedmonster wordt voor analyse naar het bedrijf gestuurd, dat in opdracht van Immogenics het bloedanalyselaboratorium beheert. Nadat de financiële zaken zijn afgewikkeld, worden de resultaten vervolgens naar u gestuurd.

2. Prijs
Deze Service kost momenteel €499.

De Immogenics website geeft meer informatie over Immogenics en de Service. Indien u nog vragen heeft, nadere informatie wenst of een klacht wilt indienen dan kunt u via de 'Contact' pagina op de Site contact opnemen met Immogenics.

3. Acceptatie
Er zal geen contract tot stand komen tussen u en Immogenics tenzij en totdat de "Orderbevestiging" van Immogenics via het door u aangewezen communicatiemedium (zoals tijdens de boekingprocedure door u aan Immogenics bekendgemaakt) naar u is verzonden. Uw order is een aanbod aan Immogenics om u de Service te verstrekken. Niets dat Immogenics zegt of doet houdt een acceptatie van dat aanbod in totdat (en niet daarvoor) Immogenics u via het door uw aangewezen communicatiemedium uw "Orderbevestiging" toezendt. Tot op dat moment heeft Immogenics het recht om zonder opgave van reden u de Service te weigeren. Op het moment dat de "Orderbevestiging" naar u wordt verzonden komt er een overeenkomst tot stand tussen u en Immogenics en worden de kosten voor de Service aan u in rekening gebracht.

4. De Service verstrekken
4.1 Bloedmonster
Immogenics doet haar best om een afspraak met het testcentrum te regelen op de datum en tijd van uw keuze, zoals opgegeven aan Immogenics tijdens het boekingsproces. De datum en tijd van uw afspraak worden in de "Orderbevestiging" vermeld die Immogenics via het door u aangewezen communicatiemedium aan u zal toezenden.

Alhoewel Immogenics al het mogelijke in het werk stelt om de afspraak op de door u opgegeven datum en tijd te maken is dit in de praktijk niet altijd mogelijk en afspraken voor bloedafname kunnen (soms zonder overleg) afgezegd of uitgesteld worden. In geval het niet mogelijk is om uw afspraak op de door u opgegeven tijd en datum te laten plaatsvinden, zal Immogenics u via het door u aangewezen communicatiemedium zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en een alternatieve datum en tijd voorstellen. In geval dat Immogenics geen geschikte alternatieve datum en tijd kan regelen dan is het contract tussen u en Immogenics beëindigd en krijgt u het door u betaalde bedrag voor de Service zo spoedig mogelijk terugbetaald of teruggestort.

4.2 Testresultaten en het Voedingsadviesrapport
Immogenics streeft ernaar om uw Testresultaten en Voedingsanalyserapport (plus verdere informatie en richtlijnen met betrekking tot het adviesdieet) (het "Resultatenpakket") zo spoedig mogelijk nadat uw bloed is afgenomen via het door u aangewezen communicatiemedium naar u toe te zenden en in elk geval niet later dan vier weken na uw afspraak.

Als u uw Resultatenpakket niet binnen vier weken na de bloedafname hebt ontvangen dan verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Immogenics zodat wij u een nieuw Resultatenpakket kunnen toezenden. De contactgegevens staan op de "Contact" pagina op de Site.

5. Disclaimer
Wij verzoeken u de help-notes in het Resultatenpakket zorgvuldig door te lezen voordat u met het voedingsadvies begint dat in de rapportage wordt voorgeschreven. Als u al een medisch voorgeschreven dieet volgt, medicijnen slikt of zwanger bent dan dient u het advies in te winnen van uw arts voordat u met dit voedingsadvies begint. U mag het gebruik van voorgeschreven medicijnen niet staken of wijzigen zonder eerst het advies van een arts in te winnen en zijn of haar toestemming hiervoor te verkrijgen. Raadpleeg uw arts als u aan een medische aandoening lijdt alvorens met dit voedingsadvies te beginnen.

6. Annuleringen/Terugbetalingen
U heeft 7 werkdagen de tijd om uw order voor de Service te annuleren beginnende op de dag waarop u de "Orderbevestiging" ontvangt die door Immogenics via het door uw aangewezen communicatiemedium aan u is toegezonden. U kunt uw recht om de order te annuleren uitoefenen door contact op te nemen met Immogenics via de "Contact" pagina op de Site. In geval dat u besluit om de order te annuleren wordt het contract tussen u en Immogenics beëindigd en krijgt u het door u betaalde bedrag voor de Service zo spoedig mogelijk terugbetaald of teruggestort. Op dit bedrag brengen wij de gemaakte kosten voor bloedafname, logistiek, verwerking en administratie in mindering.

7. Betaling
U kunt voor de Service betalen door middel van een eenmalige machtiging. Deze eenmalige machtiging dient u te ondertekenen voorafgaand aan c.q. ten tijde van de bloedafname op het door u gekozen afnamepunt. De aansprakelijkheid van Immogenics in verband met enige order zal de totale prijs die voor deze Service in rekening wordt gebracht niet overschrijden.

8. Algemeen
Op deze Service Voorwaarden is het recht van Nederland van toepassing en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan een Nederlandse rechtbank.

Ingeval een bepaling van deze Service Voorwaarden door een rechtbank of bevoegde autoriteit onwettig of ongeldig wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.
© Immogenics 2004 | voorwaarden | privacyverklaring